+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Dostarczanie ciepła

Kilka słów historii...
W roku 2009 Gmina Potęgowo przejęła od właściciela prywatnego działkę nr 270/37 o powierzchni 0,6021 ha, zabudowaną obiektem ciepłowni wraz z infrastrukturą techniczną (Uchwała Nr XXXI/227/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem czynnej ciepłowni wraz  z infrastrukturą w Potęgowie).
Ciepłownia została przekazana w administrowanie Zakładowi Usług Publicznych w Potęgowie na początku czerwca 2009r. Uruchomiona w roku 1982 instalacja wymagała przeprowadzenia licznych remontów,  w celu zapewnienia dostawy ciepła i ciepłej wody użytkowej dla osiedla bloków wielorodzinnych. W ramach modernizacji przeprowadzono m.in. remont kotła WCO-80A (wymiana płaszcza wodnego, płomienic), stare nieszczelne zasobniki c.w.u. zastąpiono nowymi zbiornikami WP6, zamontowano naczynie wzbiorcze na kominie, stację uzdaniania wody kotłowej, zmodernizowano przepompowię, zastępując stare energochłonne pompy obiegowe i cyrkulacyjne c.w.u.nowymi i wydajnymi urządzeniami.
Od roku 2009 liczba obiektów  przyłączonych do sieci ciepłowniczej znacząco wzrosła. Obecnie z ciepła systemowego korzystają Spółdzielnie i Wspólnoty funkcjonujące na tereni miejscowości, ZS Potęgowo a także właściciele domków jednorodzinnych.
Systematycznie zwiększa się liczba odbiorców indywidualnych decydujących się na podłączenie do sieci ciepłowniczej. Zarówno osoby starsze i schorowane jak i młodzi, aktywni zawodowo ludzie dostrzegają zalety korzystania z ciepła systemowego.

Osoby pragnące uzyskać infromacje w sprawie technicznych możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz szczegółowych warunków rozliczeń zapraszamy do siedziby Zakładu oraz zapoznania się z obowiązującym regulaminem .
(regulamin_dostarczania_ciepła).

KIERUNEK - MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ŹRÓDŁA CIEPŁA
Z uwagi na zły stan sieci ciepłowniczej przebiegającej w kanałach cieplnych na gruntach prywatnych oraz wynikające z tego znaczne straty ciepła na przesyle, gmina Potęgowo zleciła opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej. W listopadzie 2012 r. zostały zakończone prace projektowe zadania pn. "Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w miejscowości Potęgowo". Projekt zakłada budowę sieci dwururowej, preizolowanej wysokoparametrowej, wraz z węzłami cieplnymi. 
Obecnie opracowywany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Potęgowo, który jest dokumentem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań umożliwiających zwiększenie efektywności energetycznej.
 
Koncepcja modernizacji źródła ciepła.
Poza budową nowej sieci ciepłowniczej, inwestycją niezbędną w celu zaopatrzenia mieszkańców w ciepło w wymaganych ilościach jest modernizacja istniejącej ciepłowni niskotemperaturowej. Aktualnie opracowywana jest koncepcja modernizacji źródła ciepła, która ma na celu przedstawienie kilku wariantów produkcji ciepła najkorzystniejszych na ryku lokalnym, wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Aktualności
Partnerzy